กลุ่มบริหารบุคคล

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง วPA ครูไม่มีวิทยฐานะดาวน์โหลด
ตัวอย่าง วPA ครูชำนาญการดาวน์โหลด
ตัวอย่าง วPA ครูชำนาญการพิเศษดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ วPAดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดชั่วโมงสอนและภาระงานดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สำหรับกรรมการ)ดาวน์โหลด
ข้อมูล/รายงานการบริหารงานกลุ่มบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติ DO’S & DON’T
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่องจริยธรรม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ว18 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว14 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว15 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ล456 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
คู่มือดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว15 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล