วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ
1) ประเด็นวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 1 จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
พันธกิจที่ 2 จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารได้สองภาษา
พันธกิจที่ 3 นำกระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และกระบวนวิจัยสู่ห้องเรียน
พันธกิจที่ 4 ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ 5 จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ Obec Quality Award
2) ประเด็นวิสัยทัศน์ด้านสร้างเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 กำหนดพันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
3) ประเด็นวิสัยทัศน์ ศาสตร์พระราชา กำหนดพันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 9 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา