ข้อมูลนักเรียน

สถิติข้อมูลนักเรียนจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)

รอบข้อมูลจำนวนเพศชายจำนวนเพศหญิงจำนวนรวม
25605497371286
25615187031221
25625797451324
25636398141453