งานประกันคุณภาพ

แบบรายงานนวัตกรรมกรรมโมเดลการบริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ประจําปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินตนเอง(Self – Assessment Report : SAR)
ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด
ประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4)
ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้เรียนดาวน์โหลด