แบบบันทึกระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2565

******นักเรียนต้องผ่านการมอบตัวนักเรียนที่โรงเรียนก่อนจึงจะสามารถเข้ากรอกข้อมูลส่วนตัวได้******