ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชา IS ม.1,2,3 และ ม.5

ให้นักเรียนสำรวจรายชื่อและครูประจำวิชาตามรายชื่อด้านล่าง โดยให้เข้าเรียนรายวิชาต่างๆตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ ซึ่งครูประจำวิชาจะประสานกับนักเรียนเพื่อนำนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามกำหนด