ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้น ม.1ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการมอบตัว

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะมามอบตัวได้จากท้ายประกาศของแต่ละกลุ่ม

หลักฐานที่ใช้สำหรับมอบตัวนักเรียน

1.ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (ระบบพิมพ์ใบสมัคร)
2.ใบมอบตัวที่พิมพ์จากเมนูด้านล่าง พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนและพร้อมติดรูปถ่าย
3.เอกสารที่แสดงว่าจบชั้น ป.6 (ปพ.1) (ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
4.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา/มารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.หากนักเรียนไม่มาตามวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

**นักเรียนต้องเข้ามอบตัวตามเวลาที่กำหนดท้ายประกาศของแต่ละกลุ่มเท่านั้น เพื่อเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19**

**สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช**