รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ นักการภารโรง (ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้)