เกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

ติดต่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเกียรติบัตรได้ที่ ห้องคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ คือ ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ม.3/9
รางวัลชมเชย คือ ม.3/5 และ ม.1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กชาย มงคลทวี ทัศโร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เด็กหญิงชุติมณฑน์ ณ สุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กชายธนากร ขวัญอ่อน
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวรอนดา รอมาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายปภังกร กลับอำไพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวศุภลักษณ์ สาระทรัพย์
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ คือ ม.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ม.4/4
รางวัล Popular vote คือ ม.5/2
รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กชายศิรินันท์ ศิริเขต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เด็กหญิงกมลชนก มะลิเผือก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กหญิงพรลภัส พัตตาจารุ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงศิรภัสสร มุ่งวิชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เด็กชายศักดินนท์ โพธิสุข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กหญิงรินรดา ดวงแก้ว
เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ คือ นายรังสิมันต์ ผลนุกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายพีระพันธ์ นุ่นหอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายจิรภัทร ขมุน
เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงพิชชาพร นพนิยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เด็กหญิงปิ่นมณี รัตนอุบล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กหญิงอริสรา รัฐจักร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวศุภนันท์ จันทรชิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายพัชรพล ศักดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายอภิวัตร หอมทอง
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร