ปรัชญาโรงเรียน
“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล”

คติพจน์
“ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”

ค่านิยม
“เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน”

อัตลักษณ์นักเรียน
“ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี รักดนตรีและกีฬา”

เอกลักษณ์โรงเรียน
“ผู้นำไอซีที”

อักษรย่อของโรงเรียน
“ ม.น.ศ.”

สีประจำโรงเรียน “เขียว – ขาว”
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย

ตราประจำโรงเรียน